Brev från fängelset Kresty i Petrograd

Renskrivet brev från fängelset Kresty i Petrograd sänt av Axel Spoof (Acce) till Emil O. Lindén

Postkort från fängelset Kresty i Petrograd

Petrograd. 17.8. 1915.

B.B.

Tack för kort du sände mig. Roligt att vänner ännu minnas en förbrytare af första rang. Du må tro det ej är allt för angenämt att vara inpackad på en yta af 4 x 2,5 m där allt skall finnas,som till en dräglig existens hör. Till råga på detta elände får man ännu vara försiktig med hvarje munsbit man tar,ty som du vet förekommer här de sedvanliga magsjukdomarna. Synd om vännen Såltin att han så där hastigt skulle knalla hädan. Jag blef alldeles förvånad då jag fick höra det. Nyheter har jag ej här att förtälja men får jag i alla fall se något af det dagliga lifvet här på Nevan och de oändliga transporter som dagligen gå fram. Nog blir det i alla fall trefligast då jag kommer till 28.9.,då jag får göra hemfärden om blott lifvet hänger i, så länge.

Hälsningar från vännen Acce

 

Renskrivet brev från fängelset Kresty i Petrograd sänt av Uno Gadd till Emil O. Lindén

 

Petrograd, "Kresty",Sixtusdagen 1915.

 

H.B.!

För Ester och hennes systrar framstår det af naturliga skäl klarare än för dig, hvarför mina tankar just idag förts så intensivt till Eder,att jag gripit pennan för att - med all af Eder under fjolsommaren emot mig visad vänlighet i minnet - tacka Eder för de bevis på vänlig hågkomst,som ni gifvit mig under härvaron. Af dem äro Erics bref och din vänliga hälsning af den 28. juli de senaste. - Idag har jag uppnått 168.dagar af tiden för vistelsen här och kan anteckna de återstående dagarnas antal till 75. Öfver förväntan lyckligt har min hälsa hittills stått bi här - trots bristen på värme under vintern och andra svårigheter rörande maten, renlighetsförhållandena mm. som är oskiljaktigt förbundna med härvaron. Besvär af hettan,såsom jag fruktat,har däremot icke under denna kyliga sommar förekommit här i högre grad vidare,än under första veckan af rötmånaden,då här på dagarna var 30 á 35 grader C. och på nätterna 26 á 27, men därefter har det åter varit svalare. Ifjol hade värmen här t.o.m. på nätterna uppnått 37 grader C. hvilket säkert var ytterst påkostande att uthärda. Tillstöter inget oförmodat hoppas jag kunna afsluta "kursen" här den 21. oktober med kroppens krafter väl i någon mån nedsatta,men själens i stället stålsatta - åtm. beträffande den sak som fört oss finnar hit - Besök af min fru har jag haft här sönd.den 20. juni samt 4. och 25. juli och väntar henne åter den 15. dennes och den 5. sept. Dessutom fägnades jag den 1. dennes med besök af Signe S. (Spoof?),som härifrån begaf sig till Pirttikallio med hälsningar till de mina - Var dina fruntimmer och son hälsad af tuus

Uno Gadd