Dataskyddsförordningen, GDPR

 

1.Registeransvarig för Sjundby traditionsförening - Stina Lindén

2. Kontaktperson i registerärenden  stina.linden(at)kolumbus.fi 

3. Registernamn Sjundby traditionsförening medlemsregister 

4. Personuppgifternas användningssyften Den allmänna förutsättningen för behandlingen av personuppgifterna är enligt 8 § i personuppgiftslagen ett kundförhållande, kundens samtycke eller ett uppdrag som kunden gett Sjundby traditionsförening. Användningssyften för Sjundby Traditionsförening medlemsuppgifter är att genomföra verksamheten.  

5. Registrets datainnehåll - Basuppgifter om medlem: Namn 

                                          - Kontaktinformation :  epostadress

Uppgifter som blivit onödiga med hänsyn till bruksändamålet, föråldrade uppgifter eller uppgifter för vilkas behandling det inte längre i övrigt finns någon grund, förstörs datasäkert.

6. Utlämnande och överföringar av uppgifter 

Medlemsuppgifter lämnas inte ut utanför Sjundby raditionsförening och de överförs inte utanför Europeiska unionen eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet eller till andra bolag. 

7. Principerna för registerskyddet Datasäkerheten för Sjundby traditionsföreningen medlemsregister samt konfidentialiteten, helheten och användbarheten för uppgifterna försäkras genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Uppgifterna skyddas mot obehörigt tillträde och databehandling som sker olagligt och av misstag. Uppgifterna hanteras endast av personer som särskilt specificerats av Sjundby traditionsföreningens styrelse.